Tag: độ truyền mực trong in ấn

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ truyền mực trong in ấn

Độ dính của mực, độ dày lớp mực, nhiệt độ, thời gian, độ hấp thụ của giấy… là những yếu tố ảnh hưởng đến độ truyền mực trong in ấn. 1. Độ tách dính của mực (độ sệt): Để tạo